Polityka prywatności

Jako administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, poniżej przedstawiamy Państwu informacje z zakresu ochrony danych osobowych.
I Administrator danych osobowych
Jako administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, poniżej przedstawiamy Państwu informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest In House Development Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tuchlińskiej 4 lok. 51, tel.: +48 732 87 87 87,
e-mail: .
II Inspektor ochrony danych
W spółce jest In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
III Cele przetwarzania danych osobowych
In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza powierzone przez Państwa dane osobowe tzn. w szczególności zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   1. zawarcie i realizacja umowy;
   2. udzielanie odpowiedzi na pisma, reklamacje i wnioski;
   3. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na In House Development Sp. z o.o.
    z siedzibą w Warszawie (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym).
   4. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez In House Development Sp. z o.o.
    z siedzibą w Warszawie;
   5. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
   6. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
   7. dochodzenie roszczeń;
   8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych.
   9. archiwizacja
Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych w innych celach, wyraźnie określonych w treści udzielonej zgody.

Informujemy przy tym, że In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.
IV Podstawa prawna przetwarzania
In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może przetwarzać Państwa dane osobowe:
  1. w celu wykonania zawartej umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi budowlanej lub innej umowy związanej z działalnością gospodarczą In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  2. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości lub kodeksu cywilnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  3. gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
  4. ponadto, jeśli udzielicie Państwo zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu In House Development
   z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator będzie przetwarzać te dane (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub jej prawidłowego wykonania np. umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży, umowy o usługi budowlane.
V Czas przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować In House Development Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, kodeks cywilny);
  2. okres, przez jaki są realizowane umowy;
  3. okres, przez jaki podejmowane są działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przez okres udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski)
  4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  5. okres, na jaki została udzielona zgoda.
W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, do czasu wykonania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.
VI Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy np. obsługa IT, firmy pocztowe i kurierskie, podmioty współpracujące), banki, ubezpieczyciele, notariusze, wykonawcy robót budowlanych w budynku, którego dotyczy zawarta umowa,, a także kancelarie prawne i podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

In House Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
VII Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługują Państwu – jako osobom, których dane osobowe dotyczą – następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
In House Development
Dynamicznie rozwijająca się firma na polskim rynku deweloperskim, którą tworzą osoby od lat związane z branżą budowlaną, mogące pochwalić się doświadczeniem i wiedzą.
Kontakt
Biuro Sprzedaży
Wronka 7B
11-500 Giżycko
+48 732 87 87 87

© Wszelkie prawa zastrzeżone In House Development
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram